РОЗДІЛ 1

Загальні положення

1.1. Катехитична Комісія Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви (далі Комісія) є виконавчим та дорадчо-консультативним структурним підрозділом Курії Глави УГКЦ.

1.2. Комісія створюється декретом Глави УГКЦ.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков, канонами Партикулярного права УГКЦ, постановами та рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, декретами і вказівками Глави УГКЦ та цим Положенням.

1.4. Комісія може мати печатку зі своєю назвою та емблемою, бланк та іншу атрибутику, необхідну для забезпечення її діяльності. Вся ця атрибутика повинна бути погоджена з Главою УГКЦ чи делегованою ним особою (керівником Відділу церковних комісій).

1.5. Комісія співпрацює з іншими структурними підрозділами Курії Глави УГКЦ.

1.6. Положення затверджується Главою УГКЦ та набирає чинності через проголошення декретом.

1.7. Глава УГКЦ є компетентним розглядати зміни та доповнення до Положення, які для набрання чинності повинні бути проголошені.

 

РОЗДІЛ 2

Мета, напрямки діяльності та основні завдання КК КГВА

2.1. Метою діяльності КК КГВА є допомога Главі УГКЦ у формуванні пропозицій щодо діяльності УГКЦ в сфері катехитичного служіння та реалізації рішень Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ.

2.2. Основні напрями роботи Комісії:

2.2.1 Координація діяльності єпархіальних катехитичних комісій. Заохочення, підтримка і координація єпархіяльних ініціатив.

2.2.2. Організація та координація вишколу й формації представників єпархій.

2.2.3. Розвиток співпраці з релігійними та громадськими організаціями і з органами державної влади усіх рівнів щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери діяльності Комісії.

2.2.4. Подання пропозицій до проекту стратегічного плану діяльності УГКЦ в сфері діяльності Комісії;

2.2.5. Розробка програм, методичних та дидактичних матеріалів.

2.2.6. Організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад, конференцій.

2.2.7. Збір та оновлення баз даних осіб та організацій, що діють у сфері компетенції КК КГВА .

2.2.8. Видавнича діяльність.

 

РОЗДІЛ 3

Структура КК КГВА та обов’язки посадових осіб

3.1.Керівництво діяльністю Комісії здійснює Голова Комісії при допомозі управи Комісії та дорадчих органів – колегій.

3.2.Склад управи Комісії:

3.2.1. Голова Комісії;

3.2.2. Заступник голови Комісії (при потребі);

3.2.3. Керівники програм у певному напрямку (керівники референтур);

3.2.4. Виконавчий секретар Комісії.

3.3. Комісія має в своєму складі дорадчо-консультативні органи – колегії: колегію представників єпархій (рада голів єпархіальнихкатехитичних комісій) та колегію радників (з представників церковних, громадських та державних організацій, що діють в сфері компетенції Комісії).

3.4. Голова Комісії іменується Главою УГКЦ за поданням керівника Відділу церковних комісій, який попередньо радиться із референтом з кадрових питань Курії Глави УГКЦ. Іменування відбувається на 3-річний термін з правом повторного іменування.

3.5. Компетенція Голови Комісії.

3.5.1. Керівництво і координація діяльності Комісії.

3.5.2. Представництво Комісії у церковних і державних структурах та громадських організаціях;

3.5.3. Систематичне скликання засідань управи (принаймні раз на місяць) та колегій (принаймні 4 рази на рік) і головування на них;

3.5.4. Систематичне інформування Глави УГКЦ про діяльність Комісії через делеговану ним особу або на його вимогу безпосередньо;

3.5.5. Керування процесом розробки проектних пропозицій для отримання фінансової допомоги, їх реалізації та вчасного і змістовно звітування про їх виконання.

3.6. Повноваження заступника голови.

3.6.1. Допомагати голові організувати роботу Комісії.

3.6.2. За дорученням голови Комісії та в разі його тривалої відсутності (понад 1 місяць) тимчасово виконувати його обов’язки.

3.7.До компетенції керівника референтури належить бути керівником проектів та програм у певному напрямку діяльності Комісії.

3.8. Компетенція виконавчого секретаря Комісії.

3.8.1. допомагати у написанні, реалізації та звітуванні проектів.

3.8.2. Здійснювати всю роботу, що стосується документообігу.

3.8.3. Вирішувати організаційні питання (організовувати прийняття відвідувачів та логістику подій/зустрічей).

3.8.4. Здійснювати підготовку та подання поточних фінансових звітів та звітів діяльності Комісії.

3.8.5. Відповідати за стан приміщення і офісного обладнання та за інвентаризацію майна, що є в користуванні Комісії.

3.9.Особа делегована Главою УГКЦ (керівник Відділу церковних комісій), за поданням голови Комісії та заслухавши думку референта з кадрових питань, затверджує штат структурних підрозділів і склад колегій.

3.10. Посадові особи, структурні підрозділи та колегії у своїй діяльності керуються окремими інструкціями і положеннями затвердженими керівником Відділу церковних комісій за поданням Голови КК КГВА.

 

РОЗДІЛ 4

Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

4.1. Діяльність Комісії фінансується з бюджету Курії Глави УГКЦ.

4.2. Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.

4.3. В користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Все майно та обігові кошти є власністю Курії Глави УГКЦ.

4.4. Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.

4.5. Голова Комісії щорічно готує проект бюджету, який передає на погодження до Керівника Відділу церковних комісій і подальше доопрацювання Департаментом фінансів і майна та затвердження Синодом єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ.

4.6. Голова КК КГВА подає в Департамент фінансів і майна щоквартальний та річний фінансовий звіт.

 

РОЗДІЛ 5

Адміністрування діяльності КК КГВА

5.1. Контроль, перевірка та адміністрування діяльності Комісії здійснюється Главою УГКЦ через делеговану ним особу (Керівника Відділу церковних комісій).

5.2. Для здійснення аудиту діяльності Комісії Глава УГКЦ створює відповідну робочу групу.

 

РОЗДІЛ 6

Припинення діяльності КК КГВА

6.1. Комісія припиняє свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно з рішення Глави УГКЦ, через проголошення декретом.

6.2. Всі питання, пов’язані з ліквідацією Комісії, відносяться до компетенції Ліквідаційної комісії, котра утворюється декретом Глави УГКЦ.

6.3. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні Курії Глави УГКЦ.

 

Затверджено
Главою Української Греко-Католицької Церкви
Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким
Святославом (Шевчуком)
від 05 грудня 2011 р. Б.