Статут схвалений трьома русько-католицькими Високопреосвященними Ординаріями і потвердженний рішенням Високого центрального Намісництва від дня 16 березня 1910 року до ч.1267.

 

1. Назва товариства: Товариство називається: «Товариство катехитів».

2. Осідок товариства: Осідком товариства катехитів є Львів.

3. Ціль товариства: Ціллю Товариства є: підтримувати всі справи, що мають на меті науку релігії, релігійно-моральне виховання шкільної молоді, та духовне і матеріальне добро членів.

4. Способи до осягнення цілі: а) Ознайомлюватися з найновішими катехитичними творами і організовувати зібрання і з’їзди членів та обговорювати шкільні справи; б) здійснювати виклади, конференції та педагогічно-катехитичні курси; в) видавати часописи, шкільні підручники і твори катехитичного та педагогічного змісту; г) проводити духовні вправи для катехитів; д) вносити листи та петиції у справах науки релігії і катехитів до законодавчої і виконавчої влади; е) давати оцінку на запит духовної і шкільної влади у справах науки релігії і катехитів; з) взаємодіяти з іншими катехитичними Товариствами; і) збирати потрібні фонди для для осягнення цілей Товариства; к) завідувати дорученими Товариству фондами і фундаціями; л) надавати правовий захист членам в професійних відносинах перед шкільною і адміністративною владою.

5. Члени Товариства: Члени Товариства є звичайні і почесні. а) Звичайними членами Товариства можуть стати професори і доценти Богослов’я в університетах, катехити всіх шкіл, а також священики, яких прийме Відділ Товариства. б) Почесних членів іменують без дискусій Загальні Збори з поміж осіб, заслужених для добра і розвитку Товариства на пропозицію Відділу за повідомленням кружків катехитів за місяць перед Зборами.

6. Перестає бути членом: а) Хто повідомить свій вихід з Товариства; б) хто незважаючи на двократне письмове нагадування, не заплатить заборгованих за два роки членських вкладів; в) кого Відділ виключить з Товариства двома третинами голосів членів Відділу за нечесний поступок або за дії на шкоду Товариства. Виключений має право на апеляцію до Загальних Зборів.

7. Права та обов’язки членів: Усі члени Товариства мають права: а) Брати участь у Загальних Зборах і зібраннях місцевих кружків з вирішуючим голосом; б) активного і пасивного вибору на членів Відділу, членів ревізійної комісії і на поручителів до нарад у справах Товариства; в) подавати питання до обговорення на Загальних Зборах Товариства.

8. Внески: Звичайні члени Товариства сплачують щорічно 4 корони на потреби Товариства. Відділ має право зменшити внески на половину.

9. Місцеві кружки: Для успішного розвитку Товариства відряджаються позамісцеві члени в місцеві кружки.

10. Репрезинтація Товариства і виконавчий орган: Репрезентаційним і виконавчим органом Товариства є Відділ, який репрезентує Товариство, а це голова або його заступник і секретар.

Відділ складається з вибраного на Загальних Зборах голови, вісьмох (8) членів Відділу та трьох (3) відділових заступників. Відділ вибирає з-поміж себе: заступника голови, секретаря і касира. Засідання Відділу скликає голова, а у випадку його відсутності (якоїсь перешкоди) заступник голови. На бажання трьох членів Відділу голова чи його заступник (за відсутності голови) зобов’язаний у межах 14 днів скликати засідання Відділу. Для правосильності рішень Відділу крім голови (чи заступника) потрібно присутність ще щонайменше 4 членів Відділу. Рішення приймаються більшістю голосів за винятком рішення про виключення члена з Товариства, для чого потрібно трьох третин. Всі листи, що виходять підписує голова, його заступник і секретар Товариства. Листи затверджуються печаткою Товариства: «Товариство катехитів у Львові».

11. Права і обов’язки Відділу: а) Відділ подає Загальним Зборам щорічний звіт своєї діяльності і майна, що є у власності Товариства; б) завідує фондами Товариства і дорученими Товариству фундаціями і розпоряджається майном Товариства за винятком корінних фондів, та полагоджує всі поточні рахунки Товариства; в) полагоджує в межах статуту всі справи, що ведуть до досягнення цілей Товариства, поручає в міру потреби винесення рішень на Загальні Збори, та видає відповідні поручення місцевим кружкам. Внесення Відділу мають першинство перед внесенням членів; г) Відділ укладає і вносить листи і побажання у справі науки релігії і катехитів до законодавчих духовних і світських властей і співпрацює з владою у справах Товариства; д) приймає і виключає звичайних членів відповідно до постанов статуту і пропонує Загальним Зборам кандидатів до іменування на почесних членів; е) скликає щороку звичайні, а в міру потреби надзвичайні Загальні Збори та укладає порядок їх нарад. з) На вимогу 20 членів Товариства Відділ скликає надзвичайні Загальні Збори на протязі одного місяця; і) приймає до відома і затверджує заснування окремих місцевих кружків, наглядає за їх діяльністю та має право вимагати письмових звітів їхньої діяльності; к) полагоджує всі справи Товариства за винятком справ відданих на погодження на Загальних Зборах; л) має право гуртувати членів Товариства в поодинокі секції після категорій шкіл, при яких заняті члени.

12. Права і Обов’язки Загальних Зборів Товариства: а) Загальні Збори Товариства є найвищою владою і останньою інстанцією Товариства у всіх його справах; б) Звичайні Загальні Збори відбуваються раз на рік і скликає їх Відділ сам, керуючись вимогою 20 членів Товариства. Речник Загальних Зборів подає Відділ до відома членів найменше за 14 днів наперед; в) Загальні Збори проводить вбраний в тій цілі голова, а всі інші присутні члени мають вирішуючий голос. д) Рішення Загальних Зборів приймаються більшістю голосів, а голосування може відбуватися усно або картками. У випадку рівності голосів вирішує голова Зборів. До змін статуту і до використання корінних фондів потрібно було дві третини голосів, а до рішення у справі розпуску Товариства – трьох четвертин присутніх членів. е) Загальні Збори приймають або відхиляють звіт з діяльності Відділу і після цього уділяють або не уділяють йому абсолюторию; іменнують почесних членів на внесення Відділу без дискусії; вибирають голову Товариства, вісьмох (8) членів Відділу, трьох (3) відділових заступників; вибирають ревізійну комісію з трьох (3) членів і одного заступника; полагоджують справи, запропоновані Відділом, а також самостійні внесення членів; ухвалюють внесення дотично станових справ катехитів; вирішують зміни статутів і ухвалюють їх та постановляють про розпуск Товариства прописаною кількістю голосів. Для чинності рішень Загальних Зборів необхідна присутність 20 (двадцяти) членів Товариства. На випадок недостатньої кількості членів, наступні Загальні Збори можуть відбутися при будь-якій кількості членів.

13. Права і обов’язки ревізійної комісії: Ревізійна комісія, вибрана Загальними Зборами з-поза Відділу, складається з трьох (3) членів і одного заступника, вибрана на один рік, має права і обов’язок перевіряти рахунки Товариства, відтак дає звіт Загальним Зборам та ставить внесення на уділення чи неуділення Відділу абсолюторию.

14. Майно Товариства: майно Товариства складається з двох фондів: а) поточного фонду; б) фонду корінного. Поточний фонд становлять членські вклади та всякі інші доходи та записи на власність Товариства, при яких немає виразного застереження, що вони становлять фонд корінний. До поточного фонду також належать відсотки від фонду корінного. б) Фонд корінний постає з датків та записів, при яких виразно є застережено, що вони становлять фонд корінний.

15. Фундації: При товаристві можуть утворюватися фундації з записів або добровольців, при яких виразно зазначено ціль, на яку мають використовуватися їх відсотки.

16. Права і обов’язки місцевих кружків: Місцеві кружки основуються там, де є щонайменше троє членів Товариства. Вони є органами Товариства, взаємопов’язані з Відділом, повідомляють про заснування кружка і просять його затвердження; пересилають внески членів Товариства до Відділу та подають йому письмовий звіт з діяльності кружка , а також внесення. Постанови і побажання кружка і стараються підтримувати Товариство в межах статуту.

17. Мировий суд: Суперечності між членами Товариства, а також між членами Відділу, які вийшли з відносин членів Товариства, полагоджує мировий суд, до якого вибирає кожна із сперечаючихся сторін по одному суддю, а всі вибирають одного суддю зверхника. У випадку якщо б обидва обрані судді не погодилися на одного суддю зверхника, то повідомляють про це Відділ, який тоді постановляє суддю-зверхника, якому обидва судді повинні підпорядковуватися. Рішення мирового суду є невідкличні ні до Загальних Зборів, ні до Відділу.

18. Розпуск Товариства: Товариство розпускається, коли постановлять Загальні Збори при присутності щонайменше половини звичайних членів. Рішення про розпуск має прийнятися більшістю трьох четвертин голосів присутніх членів. В разі розпуску Товариства його майно переходить на ціль, яку вирішують останні Збори звичайною більшістю голосів.

19. На кого б останні Загальні Збори не рішили, на яку ціль повинно бути вжито майно Товариства, тоді вирішують про це усі три русько-католицькі Ординарії в Галичині.

20. Переходова постанова: По затвердженню статуту усіма трьома Галицькими Русько-Католицькими ординаріями і центральним Намісництвом, вибирають підписані на статуті члени засновники Товариства поміж себе комітет, який має скликати перші Загальні Збори Товариства, з ціллю введення його в життя.

 

Статут опрацювала і підготувала до друку с. д-р Луїза Цюпа